Thursday, January 15, 2009

Teaching Methods for Children

Teaching Methods: Question and Answer
Class: Younger Elementary (At least Grade 1 and Grade 2)

Pamagat ng Aralin: Nilikha ng Diyos ang Sanlibutan na Maganda at Maayos
Pangunahing Kaisipan: Dahil sa kanyang karunungan nilikha ng Diyos ang sanlibutang maayos; ang bawat nilikha niya ay may kaugnayan sa mga nilalang, kaya natutugunan ang pangangailangan ng bawat bahagi ng kalikasan.
Layunin: Upang tulungan ang mga mga bata na:
1. Masiyahan sa kagandahan ng Awit 104 at isaulo ang talata 24a,b;
2. Mailarawan kung paano ang bawat nilikha ng Diyos ay may kaugnayan sa mga ibang nilalang – kung paano plinano ng Dyos sa pangangailangan ng mga hayop at tao.
3. Magpasalamat sa Diyos sa kanyang kalikasang ginawa niya dahil sa siya ay marunong.
4. Kantahing may tunay na papuri sa Diyos ang “Aawitan at Pupurihin Ko si Yahweh.”
Batayan Sa Biblia: Mga Piling Tatalat ng Awit 104
Susing Talata: “Sa daigdig, ikaw Panginoon, kay rami ng iyong likha, pagkat
ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa.” Awit 104.24a, b.
Mga Gamit sa Pagtuturo
Mga larawan ng kalikasan sa worship center o ibang hayag na lugar
Awitan na kung saan nakasulat ang “Aawitan at Pupurihin ko si Yahweh, Ang Umaga Ngayo kay Ganda at Ang diyos ay Gumawa ng Mundo na Maganda”
Mga Biblia, sipi ng Awit 104 at ng Susing Tatala na isasaulo ng mga Bata
Papel na Pagsusulatan ng Litanya at pentel Pen o black board at chalk.
Manila Paper na kung saan nakasulat ang mga Tanong at sagot (syempre magkahiwalay ito)

Pagkaunawa sa Teksto:

Ito ay isa pang Awit ng pagpupuri ng Israel. Ang tema niya ay ang kadakilaan at karunungan ng Panginoong nakikita sa kalikasan ng Diyos. Ang Awit na ito ay may pilosopiya ng boung sandaigdigan dahil sa ipinakita nito ang magandang layunin ng diyos sa kaayusan ng lahat ng nilikha. Walang ginawa para sa sarili lamang; ang bawat bagay ay nilikha para sa iba upang matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Halimbawa, ipinakita ng Awit kung paano ang iba’t-ibang bahagi ng kalikasan ay tumutugon sa pangangailangan ng mga hayop – ang mga ilog ay nagbibigay inumin sa mga hayop; sa mga kahoy ang mga ibon ay nagpupugad; ang mga damo ay pagkain sa mga baka; sa mga ibang halaman ay para sa mga tao. Ang gabi ay nagbibigay pagkakataon sa mga maiilap na hayop na humanap ng kanilang makakain na sa Diyos ay nagbubuhat. Sa araw ay magpapahinga ang mga maiilap na hayop, pero babangon ang tao upang magtrabaho at humanap ng kanyang pangangailangan. Sinabi sa talata 24 na ang lahat ng mga ito ay nilkha dahil sa karunungan ng Diyos. Ang awti ay nagtatapos sa napakagandang pagpupuri sa Panginoon. Sana ganon din ang madarama ng mga bata dahil ito ang nais ipadama ng mga dakilang katotohanang ito.

Plano ng Pa-aaral

Pag-aawitan at Pag-aaral ng Bagong Kanta:

Kapag dumating ang mga bata, mag-awitan muna. Awitin ang “Ang Umaga Ngayon Kay Ganda” at “Ang Diyos ay gumawa ng Munso na Maganda” Pagkatapos ng awitan, pag-usapan saglit ang mensahe ng kanta. Sabihin, Tunay na maganda ang nilikha ng Diyos, kaya ngayong umaga ay mayroon tayong awit ng papuri sa Kanya dahil sa kalikasan. Ang pamagat ng kanta ay “Aawitan ko at Pupurihin Ko si Yaweh. Basahin muna ang awit at pagkatapos, itanong ang mga sumusunod, makakatulong ito sa mga bata upang magkaroon sila ng interest na pag-aralan ang awit. Ano ang ibig sabihin ng Yahweh? (Panginoon); Sino ang aawitan at pupurihin natin? (si Yahweh); Kailan nba tayo await at magpupuri?(tuwina hanggang tayo ay nabubuhay); Ano ang sinasabi ng kanta tungkol sa Diyos? (siya ay dakila marunong). Ituro sa mga bata ang kanta mula sa regular na paraan ng pagtuturo

Panalangin:

Panginoon, salamat po sa magandang araw na ito na ibinigay ninyo sa amin. Pinupuri ka naming dahil sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Pinupuri ka naming dahil sa ikaw ay marunong at dakila sa lahat. Tulungan po ninyo kami sa aming pag-aaral sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus ito ang aming dalangin. Amen.

Pag-aaral ng Awit 104

Hatiin sa dawalang grupo ang klase at ipabasa sa kanila ang Awit 104. Pagkatapos nila itong basahin, ipasagot sa kanila ang mga tanong na inihanda, gawin ito sa paraang exciting. Bigyan sila ng mga sagot na nakasulat ng hiwa-hiwalay. Pipiliin nila mula rito ang tamang sagot at ididikit sa tapat ng tanong ang tamang sagot. Pagkatapos, sasabihin ng guro ang tamang sagot sa bawat tanong. Babatiin sa pamamagitan ng palakpalakan ang sinumang grupo ang may pinaka maraming tamang sagot.

Mga Tanong:

Ano ang damdamin ng taong sumulat ng Awit 104? Pagpupuri at Paghanga sa Diyos.
Ano ang nakaka-inom sa ilog na nilikha ng Diyos? Mga hayop na maiilap
Paano ba nakakatulong sa mga ibon ang mga punong kahoy? Nagagawa nila ang kanilang mga pugad sa mga punong kahoy.
Saan ba gingawa ng mga kambing-gubat ang kanilang mga tirahan? Sa mga bitak ng mga bato sa kabundukan.
Sino ang nakakakain ng mga damo at halamang tumutubo dahil sa pagdidilig ng Diyos sa lupa? Ang mga baka at mga tao
Ang araw ay lumulubog sa takdang oras araw-araw, tapos dumidilim. Paano nakakatulong sa mga hayop at mga tao ang kadiliman? Ang mga maiilap na hayop ay nakakahanap ng kanilang pagkain at ang mga tao at ang mga maaamong hayop ay nakakatulog upang sila ay makapagpahinga at handa sa bagong araw
Ayon sa talata 24, bakit nilikha ng Diyos ang napakaraming bagay na maayos at maganda? Sapagkat ang Diyos ay marunong at dakila
Ayon sa tatala 25 naman, anong nilalang ang makikita sa karagatan? Mga malalaki at amliliit na isda
Kanino umaasa ang lahat ng mga ito? Sa Diyos, sapagkat siya’y mapagbigay
Sino ang dapat nating purihin dahil sa magandang kalikasang ito? Si Yahweh

Pagsasa-ulo ng Susing Talata

Manatili sa kani-kanilang grupo ang bawat isa at bigyan sila ng panahon para isaulo ang mga susing talata. At pagkatapos nilang maisa ulo ang talata, ibigay sa unang grupo ang unang bahagi at sa ikawala grupo ang huling bahagi. Gagamitin ito sa panahon ng pagsamba.

Unang Grupo: Sa daigdig, ikaw Panginoon, kay rami ng iyong likha
Ika-2ng Grupo: Pagkat ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa.

Paggawa ng Litanya:

Hayaan ang bawat grupo na isulat sa isang manila paper ang mga tatlong bagay sa kalikasan na nais nilang ipagpasalamat sa Panginoon.

Hal: Nagpapasalamat kami sa Diyos sa mga Punong kahoy na nagbibigay ng prutas na
aming nakakain, sa mga isdang nahuhuli sa mga ilog at sa mga halamang nagbibigay ng pagkain at gamot.

Tiyaking hindi magkakatulad ang gagawin ng dalawang grupo, pwede silang alalayan sa paggawa upang maiwasan ang pagkakatulad. At kapag nakagawa na ang lahat, isusulat nila sa ilalim ng kanilang ginawa ang mga katagang “Pinupuri ka namin, Oh Panginoon dahil sa iyong kabutihan” na sabay-sabay bibigkasin sa panahon ng pagsamba.

Pagsamba

Tawag sa Pagsamba: Susing talata (sagutan)
Awit: Mundo na Ginawa Niya, Maganda
Pag-aaral ng Larawan
Litanya: (Sagutan din, mula sa ginawa ng mga bata)
Awit: Aawitan at Pupurihin Ko si Yahweh (at habang inaawit ito, ibibigay
ang mga kaloob)
Pangwakas na Panalangin ng guro.

Teaching Method: Discussion
Class: Younger Elementary (At least Grade 1 and Grade 2)

Pamagat ng Aralin: Ang Kalikasan, Bigay ng Diyos, Aking Alagaan
Pangunahing Kaisipan: Pagkatapos likhain ng Diyos ang sanlibutan, siya’y
lumalang ng tao na siyang mamamahala at tagapag-alaga sa mga ito, kaya pananagutan nating mabuti ang kalikasan sa ikakabuti ng lahat ng mga tao.
Layunin: Upang tulungan ang mga bata na:
Malaman na binigyan ng diyos ang tao ng karapatan at pananagutang mag-alaga sa sanlibutan sa ikabubuti ng lahat ng mga tao.
Tanggapin ang pananagutan na ibinibigay sa atin ng Diyos na may tuwa;
Mag-alaga sa mga nilikha ng Diyos na may galak.
Batayan sa Biblia: Genesis 1.26-28
Susing Talata: “Nilalang ng Diyos ang tao, ginawa niayang kalarawan Niya
upang ang Tao ang mamahala sa isda, ibon, hayop, halaman at buo Niyang kalikasan.” Genesis 1.26b.

Pagkaunawa sa Teksto:

Pagkatapos nilikha ng Diyos ang munco, lupa, dagat, araw, buwan, bitwin, mga hayop, halaman, ibon at lahat ng mga iba pang bagay ay kanyang nilikha ang mga tao. Katangi-tangi ang pagkakalikha sa kanila. Nilikha sila na babae at lalaki na kalarawan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng “kalarawan ng Diyos” ay ang pagkakaroon ng abilidad na mag-isip, makipag-ugnay sa isa’t-isa at sa Diyos, at makaunawa ng maraming bagay; sila ay makapagplano sa ikakabuti ng sarili, ng mga ibang bagay at ng ma tao.

Binigyan ng diyos ang mga tao ng napakahalagang tungkulin. Sila ang pinamahala ng diyos sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit, gayon din naman sa mga halaman. Pinamahala sa kanila ang kalikasan upang gamitin sa ikabubuti ng lahat ng mga tao at lahat ng kalikasan. Napakalawak at napakaselan ang pamamahalang ibinigay ng Diyos sa mga tao, at ito ay dapat na gampanan sa patnubay ng Diyos.

Maaaring tulungan ninyo ang mga batang unawain ang tungkuling ito at Makita kung paano sila gaganap sa mahalagang gawaing ito ayon sa kani-kaniyang mga kakayahan. Sila ay mag-aalaga sa mga halaman at hayop, ang mga pet gaya ng pusa, aso at iba pang katulad nito, sila din ay nakakatulong sa kanilang mga magulang kung may inaalagaan silang mga baboy, manok at iba pang pinagkukunan ng pagkain sa anyo ng karneng ulam. Maaring madama nila ang napakahalaga ang trabaho ng mga tao katulad ng mga magsasaka. Dahil sa maingat na pag-aalaga nila sa mga halaman at hayop ay may mabibiling pagkain ang lahat ng mga ibang mga tao.
Nararapat na pag-aralan ang tungkol sa pag-aabuso ng mga tao sa kalikasan. Sa pamamagitan ng klase ay maaring Makita nila ang dumi na galling sa pagtatapon ng basura kung saan-saan. Maaaring malaman nila na ang dumi ay nakakapagbigay ng sakit sa mga tao. Ang pagkakalat ng basura sa iba’t-ibang lugar ay nakakasira sa kagandahan ng kalikasan na gawa ng Diyos. Maaring bigyan diin ang paglalagay ng mga nabubulok na bagay sa kompost pit upang gamitin sa pagpapayaman sa lupa upang lalong magbunga ang mga halaman. Mahalaga nga ba na unawain ng mga bata na ang mga publikong lugar katulad mga kalsada, parke, paaralan at mga iba pang lugar ay pananagutan ng bawat mamamayang ingatan at panatilihing malinis para sa lahat ng mga tao. Ito ay makapagbbigay galang at pasasalamat sa dakilang Diyos na nagplano at lumikha ng lahat para sa atin.

Gamit sa Pagtuturo:

Song chart na nakasulat ang kantang “Mundo na maganda, Ginawa ng Diyos”
Manila Paper na nakasulat ang Memory Verse na Genesis 1.26-27.
Tula na nakasulat sa Manila Paper
Biblia, pentel pen at Manila Paper

Plano ng Pag-aaral

Pag-aawitan

Kung dumating na ang mga bata mag-awitan muna. Panatilihin silang nakatayo para sa panimulang panalangin na pangungunahan ng Guro o di kaya’y mag assigned sa mga isa sa mag-aaral. Ituro ang bagong awit na pinamagatang “Mundo na Maganda, Ginawa ng Diyos.” Pagkatapos ituro ang bagong awit, sabihin ang Tema ng sesyong ito na pag-aaralan. Tignan ang Pagkaunawa sa teksto para sa impormasyon na makakatulong sa pagbibigay ng input sa paksa.

Paglalakbay sa Kapaligiran

Ipabatid sa mga bata na sa araw na ito ay lalabas sila para magmasid sa kapaligiran, ipang makita nila ang kapaligiran. Mas makakabuting paghandaan ito ng mas maaga. Pupunta ang mga bata sa lugar na itinakda lamang ng guro. Dalhin ang mga bata sa mga lugar na may magagandang tanawin, maraming bulaklak, tanim na halamang gulay, mga kagubatan na puno ng punong kahoy na namumunga at di namumunga, maaring ipaliwanag ang kahalagahan nito sa tao at sa kalikasan. Dalhin din sila mga lugar na madumi, maraming basura, mga baradong kanal at iba pang pangit na sitwasyon, ipaliwanag din sa kanila ang mga negatibong epekto nito sa tao, sa ibang nilalang at sa kalikasan

Kung walang pagkakataon o lugar na pwedeng pagdalhan, pwedeng manood na lamang ng isang documentary film na nagpapakita sa kalagayan ng kalikasan. Kung parehong di kakayanin, pwedeng magpakita na lamang ng mga larawang nagpapakita sa kalagayan ng kapaligiran.

Pagkatapos ng pamamasyal, panonood ng film o mga larawan, bigyan sila ng ilang minuto na makapagpajinga bago dumako sa talakayan hinggil sa kanilang nagging karanasan sa pamamasyal, panonood ng film o ng larawan. Maghanda ng ilang mga katanungan na magiging gabay sa talakayan.

Mga gabay na tanong para sa talakayan:

Anu-ano ang mga nakita ninyo sa ating pamamasyal/panood?
Alin o ano sa mga bagay na nakita ninyo ang inyong nagustuhan? Bakit?
Anong bagay ang hindi ninyo nagustuhan sa inyong nakita? Bakit?
Kapag malinis ang kapaligiran ano ang mabuting bagay ang idudulot o ibibigay nito sa mga tao?
Kung marumi ang kapaligiran ano ang magiging epekto nito sa tao at sa lahat ng may buhay sa daigidig.
Sa mga nakita ninyong nilikha ng Diyos na sinira ng tao, ano kaya ang pwede nating magawa para makatulong sa pagpapanumbalik nito sa kaayusan?
Sa mga nakita ninyong nilikha ng Diyos na magagandang bagay, ano kaya ang pwede nating magawa para mapanatili natin itong maayos at maganda?
Ano kaya sa palagay ninyo ang nararamdaman ng Diyos kung nakikita niyang sinisira ng mga tao ang kalikasang kanyang nilikha?
Kung may nakita kayong katulad ninyong bata na sinisira ang mga halaman o di kaya’y nagkakalat ng basura ano ang inyong gagawin?
Alin sa mga nakita ninyong nasira sa ating kapaligiran ang maaari pa nating ayusin upang maibalik ang kagandahan ng kalikasan.
Alin ang ang mas gusto ninyong lugar na puntahan at tirahan, ang lugar na malinis o lugar na marumi? Bakit?
Sa palagay ninyo kung nasira na ang mga nilikha ng Diyos ano kaya ang posibleng mangyari sa mundo?
Kung lahat ng mga tao’y magtutulungan at magmamalasakitan para sa mundo, ano kaya ang mangyayari sa mga naisarang kapaligiran. Bakit?
Ano sa palagay ninyo, bakit kaya nilikha ng Diyos ang tao matapos niyang likhain ang lahat ng bagay sa daigdig? (Kung walang malinaw na sagot ang bata sa tanong ito, pwedeng ipaliwanag ito ng guro. Ipaliwanag ang kaugnayan ng tao sa Diyos at ang kapangyarihan ng tao sa lahat ng bagay. Mahalagang maunawaan nila na ang kapangyarihang ibinigay sa tao sa lahat ng nilikha ng Diyos ay upang tiyakin na mapapangalagaang mabuti ang lahat ng kalikasan at magamit ito para sa ikabubuti ng lahat.)

Magplano ng mga tiyak o posibleng gagawin ng mga bata upang pangalagaan ang kalikasan, upang maisaayos ang mga nasirang kapaligiran para sa lalong ikagaganda ng mga lugar, gaya ng tahanan, simbahan at komunidad.

Pag-aaral ng Tula

“Mundo na Ginawa ng Diyos”

Ang kalikasan na ito; handog ng Diyos sa tao
Punong-puno ng kagandahan; Hindi kukupas kailanman
Pagkakalat at pagsira ay iwasan; Mundong bigay ng iyos ay alagaan
Gawain sa atin ay nakalaan; Tapusin nang siya ay masiyaha.

Pag-aaral/pagsasa-ulo ng Susing Talata

Pagsamba (I-assigned ang mga bata)

Awit
Tawag sa Pagsamba: (Memory Verse, pwedeng sagutan)
Tula: Mundo na Ginawa ng Diyos
Litanya: Bibigkasin ang mga nabuong plano para pangalagaan ang kalikasan.
Awit: “Mundo na Maganda, Ginawa ng Diyos” (at habang umaawit, ibibigay ang
mga handog)
Panghuling Panalangin ng Guro

Teaching Method: Role Playing
Class: Middle Elementary (At least Grade 3 and Grade 4)

Pamagat ng Aralin: Ang Diyos ay Tapat at Nagibibigay ng Ating
Pangangailangan.
Pangunahing Kaisipan: Ang Diyos ay tumutugon at nagmamalasakit sa kabuuang
pangangailangan ng tao. Tinawag niya si Moises upang palayain ang kanyang bayan. Ang Diyos ay gumagawa at tumutugon pa rin hanggang sa ngayon.
Layunin ng Aralin: Upang tulungan ang mga bata na:
1. Masuri ang pangyayari sa kasaysayan ng Israel nang sila’y lumaya mula sa Egipto;
2. Makita ang katapatan at ang patuloy na paggawa ng Diyos;
3. Maiugnay ang kabutihan ng Diyos sa kanila
Batayan sa Biblia: Exodo 3.1-11; 16.11-15, 31; 17.1-7
Susing Talata: “Sa gayon’y malalaman nila na ako si Yahweh, ang kanilang
Diyos.” Exodo 16.12b at “Si Yahwehang aking watawat!” Exodo 17.15

Pagkaunawa sa Teksto:

Ang ibig sabihin ng Exodo ay “pag-alis” at tumutukoy ito sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel – ang pag-alis o ang paglaya mula sa Egipto papunta sa lupang pangako na masagana. Si Moises ang lalaking hinirang ng Diyos upang pangunahan ang kanyang bayan sa paglaya. Pinatnubayan sila ng Diyos at pinagkalooban ng kanilang pangangailangan. Bagamat may ilang pagkakataon na nagreklamo sila kay Moises at pagdudahan kung kasama nga nila talaga si Yahweh. Sa kabili ng pagiging reklamador ng Israelita nanatiling tapat ang Diyos sa kanila, pinagkakalooban pa rin sila ng kanilang pangangailangan. Kahit na kung minsan, sumusuko na si Moises dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, pero gaya ni Yahweh, nananatiling matatag si Moises na pangunahan ang bayan ng Diyos papunta sa lupang pangako.

Gamit sa Pagtuturo:
1. Biblia
2. Barbeque stick, colored paper
3. Song chart na nakasulat ang kantang “Go Down Moses”
4. Mga pangungusap na nakasulat sa Manila Paper

Plano ng Pag-aaral

Pag-aawitan

Umawit muna ng mga kantang kabisado na ng mga mag-aaral, habang hindi pa ganap na buo ang klase, kung sa Tanya ay matami nang mga bata, ituro ang bagong kanta na pinamagatang “Go Down Moises”. Basahin muna ang kanta at iapaliwanag ang mensahe nito bago pag-aralan ang tono ng kanta. Pagkatapos awitin ito ng may kasiglahan.

Pag-aaral ng Biblia o Batayan ng Araln:

Hatiin sa tatlong grupo ang mga bata at ibigay sa kanila ang mga talatang kanilang pag-aaralan.

Unang Grupo – Exodo 3.1-11
Ika-2ng Grupo – Exodo 16.11-15, 31
Ikatlong Grupo – Exodo 17.1-7

Basahin nila ito ng sama-sama at pag-aralan kung paano ito iuulat sa paraan ng isang dula o role playing, hayaan silang magplano kung paano nila pagkakasyahin ang kanilang bilang mula sa sitwasyon ng tekstong naka assigned sa kanila. Pero pwedeng mag mungkahi kung nakikitang nahihirapang mag plano para sa isang presentasyon. Pwedeng sabihin sa bawat grupo ang mga idea gaya ng:

Sa unang grupo na tinawag ng Diyos si Moises para ilabas at mapalaya sa Egipto ang bayang Israel, sapagkat sila’y naghihirap, at sa ikalawang grupo naman ay narinig ng Diyos ang reklamo ng mga Israelita, kaya tinugon ng diyos ang kanilang mga pangangailangan gaya ng pagkaing karne at tinapay, sa gayon malalaman nilang ang Diyos ay si Yahweh ang kanilang Diyos. At sa ikatlong grupo naman, na sa ilang ang mga Israelita ay talagang nauhaw at nag-alinlangan sa diyos kung talagang pinapatnubayan nga sila o hindi. Nagalit sila kay Moises at nagtalu-talo. Sa isang banda pinaalalahanan sila ni Moises na kailangan nilang magtiwala sa Diyos.

Pagkatapos ng presentasyon ng bawat grupo, pwede silang tanungin kung ano ang kanilang pakiramdam sa kanilang ginawa at lagumin ng guro ang buong presentasyon. Makakatulong din sa kanila kung sila mismo ang gagawa ng mga kabutihang ginawa ni Yahweh sa baying Israel at ikumpara ito sa kasalukuyang kalagayan.

Hal:

Mga Tulong ng Diyos sa Ating Panahon Mga tulong na ginawa ng Diyos sa
bayang Israel

1. 1
2. 2
3. 3
Paggawa ng Watawat

Pagawain ang mga bata ng watawat. At sa kanilang ginawang watawat ay isusulat nila ang mga talatang kanilang isasa ulo. “Sa gayon’y malalaman nila na ako si Yahweh, ang kanilang Diyos.” Exodo 16.12b at “Si Yahweh ang aking watawat!” Exodo 17.15. Sabihin sa mga bata. Ito ang itinawag sa altar na itinayo ni Moises ng ilabas niya ang mga Israelita. Hawakan ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy nya tayong pangungunahan.

Bigyan sila ng tig-iisang stick, papel, pandikit at krayola. Magparada pagkatapos gawin ang mga watawat, papilahin ang mga bata at umikot ng minsan sa labas ng school habang binibigkas nila ang mga talatang nakasulat sa kanilang mga watawat. Pwedeng gumawa pa ng ibang pangungusap gaya ng Iingatan tayo ng Diyos, Ang diyos ang nagbibigay ng ating Pangangailangan, Napakabuti ng Diyos, magalak tayo sa kanya.”

Pagkatapos ang parada, pwedeng pagdikit dikit ang mga watawat para makabuo ng isang mobile na salita at ilagay sa digdig na kung saan mababasa ng sinumang papasok sa loob ng silid paaralan o ng simbahan.

Pagsamba:

Awit
Susing Talata (pwedeng sagutan)
Sagutang Pagbasa: Mula sa inilistan na paghahambing na ginawa ng Diyos noon sa
bayang Israelita at sa panahon ngayon
Awit: Go down Moses (at habang umaawit, ibibigay ang mga kaloob)
Panghuling Panalangin: Mula sa isang mag-aaral.

Teaching Method: Buzz Group
Class: Middle Elementary (at least grade 3 and grade 4)

Pamagat ng Aralin: Si Noe at ang Malaking Baha
Pangunahing Kaisipan: Sinunod ni Noe ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng
arko. Gusto ng Diyos na sumunod at magtiwala tayo sa kanya.
Layunin: Upang tulunganang mga bata na:
1. Maisalarawan ang kuwento ni Noe;
2. Maunawaan na gusto ng Diyos na maging masunurin tayo katulad ni Noe;
3. Naisin na sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos.
Batayan sa Biblia: Genesis 6.5-9.17
Susing Talata: “Napakabuting tao ni Noe; siya na lamang ang natitirang matuwid
nang panahong iyon, palibhasa’y namumuhay na kasama ng Diyos.” Genesis 6.9

Pagkaunawa sa Teksto

Dahil sa kasamaan ng sangkatauhan, umabot na ito sa isang yugtong hindi na makayang tignan ng Diyos at lubos na ikinalungkot ni Yahweh ang pagkalalang sa tao at sinabi niyang ito’y kanyang lilipulin, lahat ng tao, hayop at mga ibon. Bagamat masakit sa kanyang kalooban wala itong mapagpipiliin kundi ang lipulin ito. Sa mga nilalang niya, tanging si Noe lamang kasama ang kanyang buong sambahayan ang natagpuang matuwid at karapat-dapat sa kanyang paningin at pamantayan, kaya nagpasya itong iligtas ito sa lahat ng lahi upang pagsimulan ng bagong nilikha. Kaya inutsan niya itong gumawa ng isang arko para isakay ang lahat ng planong iligtas ng Diyos.

Gamit sa Pagtuturo

1. Biblia
2. Song chart na kinasusulatan ng kantang “Si Noe’y Gumawa ng Arko”
3. Gamit sa pagkukuwento
4. Extrang manila paper, coupon bond, crayola, karton, lapis o panulat

Plano ng Pag-aaral

Pag-aawitan

Umawit muna ng mga kantang dati na nilang alam. Kapag kumpleto na ang mga bata, ituro sa kanila ang kantang “Si Noe’y Gumawa ng Arko.” Kapag alam na ng mga bata ang tono at kaya na nilang kantahin ito ng sila lamang, ituro naman ang galaw ng kanta.


Buzz Group

Hatiin ang klase sa pares na mga grupo. Pagtambalin ang isang magaling magbasa sa hindi gaanong bihasa. Ipabasa sa bawat grupo ang mga sumusunod na mga talata.

1. Genesis 6.9-22
2. Genesis 8.1-19
3. Genesis 7.1-24
4. Genesis 8.20-22; 9.8-17

Sa maliliit na grupo, babasahin ng isang bata ang mga talatang ipinababasa ng guro mang malakas, para marinig ng kanyang kapareha o kasama sa grupo. Pagkatapos ay isasalaysay ng nakinig ang binasa sa kanya. Uulitin ang proseso – ang nakinig naman ang siyang magbabasa at ipapaulit ang narinig ng isa hanggang makatapos silang lahat.

Pagkukuwento

Hayaang ikwento ng bawat grupo ang kanilang nabasa sa Biblia sa malaking grupo. At pagkatapos na magkwento ang mga bata, lagumin ng guro ang kwento ng mga bata.

Paggawa ng Libro

Ang bawat grupo ay magtutulong-tulong sa paggawa ng mga larawan batay sa kanilang binasang mga talata. Gagawa sila ng drawing sa coupon band at ididikit sa isang matigas na papel lalagyan nila nila ito ng kulay. Pagkatapos, iipunin ang ibang ginawa ng ibang grupo at bubuuin ito hanggang makabuo ng isang kwento ayon sa kanilang binasa. Susulatan ang bawat pahina ng akmang pangyayari, lalagyan ng tali ang isang bahagi ng pahina na magreresulta na para itong isang malaking libro. Ibigay ito sa iglesya pagkapaos ng klase para maisama sa silid aklatan ng iglesya na maaring gamitin sa mga susunod na panahon.

Pananambahan

Pag-aawitan
Susing Talata: Sabay-sabay na sasambitin ng mga bata
Pagbasa sa ginawang Libro: Pwedeng mag assigned ng mga bata para magbasa
Awit: “Si Noe’y Gumawa ng Arko” (at habang inaawit ang kanta, kokolektahing ng
isang bata ang offering)
Panghuling Panalangin na gagawin ng Guro

Teaching Method: Through Music
Class: Older Elemetary (at least grade 5 and grade 6)

Pamagat ng Aralin: Si Yahweh, Ang Lumikha
Pangunahing Kaisipan: Ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng lahat bagay. Nilikha
Niyang may kaayusan ang daigdig. Si Yahweh ay walang hanggang Diyos – nauna pa sa daigdig at mananatili kailanman.
Layunin: Upang tulungan ang mga bata na:
1. Makilala at pasalamatan si Yahweh na lumikha ng dagdig
2. Pahalagahan ang kaayusan ng kanyang mga nilikha
3. Malaman ang nangyayaring kaguluhan na likha ng tao sa kapaligiran
Batayan sa Biblia: Genesis 1.1-31; awit 90.2
Susing Talata: “Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang
nasiyahan.” Genesis 1.31a

Pagkaunawa sa Teksto

Inilalarawan sa unang kabanata ng Genesis na mula sa madilim at napakalalim na katubigan, lumikha ang diyos ng isang maayos at maaliwalas na daigdig. Sa Hebreo, ipinahihiwatig ng salitang “dilim” ay kasamaan, ang tubig naman ay sumisimbolo sa kabutihan at liwanag, ang lupa at langit at simbolo ng kaayusan. Mula sa kaguluhan, lumikha ang Diyos ng kaayusan. Sa bawat yugto ng paglikha, bawat bagay na nadadagdag sa kaayusan ng lahat, sinasabi ng Diyos na “mabuti.” Matapos likhain ng Diyos ang lahat kasama na ang mga tao, umiral na ang kaayusan, pinagmasdan nya itong muli at kanyang winika ang salitang “mabuti”

Pinatutunayan ng Salmista – Awit 90.2 – na naroon na si Yahweh bago pa likhain ang daigdig. Siya’y walang pasimula at walang hanggan, hindi siya maikukulong at mahahangganan ng panahon, ng kalawakan at ng iba pang sukatan ng tao. Higit siyang mas malaki sa sangsinukob.

Ipinapaalam sa atin ng teksto ang kaayusan na umiiral sa sanlibutan ay kaayusang itinakda ng Diyos. Ating katungkulan ngayon na panatilihin ang kaayusang ito sa daigdig. Sa ating pagpapabaya sa pagkasira ng kalikasan at ng kaayusan nito, nanganganib ang buong sandaigdigan na dumanas ng pagdurusa at paghirap. Kaya mahalaga dapat nating maunawaan ang kaugnayan natin sa nilikha ng Diyos.

Gamit sa Pagtuturo

1. Biblia
2. Imnaryo o song chart na kinasusulatan ng kantang “Itong Sanlibutan ay sa Aking Ama”
3. Manila paper, crayola, pentel pen, lapis, anim na maliliit na papel na may bilang 1 hanggang 6, scoth tape or thumbtacks.

Plano sa Pagtuturo

Pag-aawitan at Pag-aaral ng Bagong Kanta

Habang hindi pa dumarating ang malaking bahagi ng klase, maaring mag-awitan muna ng mga regular na kinatakanta sa panahon ng Sunday school. At kung sa Tanya ay malaking bilang na ng mga bata ay dumating na, simulan ng ituro ang kanta sa imnaryo na kakailangan sa pagtuturo. Kung walang sapat na Imnaryo, bagamat mas makakabuting gumamit ng imnaryo, tiyaking nakasaulat ito sa isang manila paper. Magpatulong sa Diakonesa kung hindi gaanong kabisado ang kanta o di kaya’y pakinggan ito sa tape. Tiyaking matutunan ng mga bata ang tamang tona at nota ng kanta.

Pagbasa sa Batayang Teksto

Bigyan ang bawat isa ng Biblia o tiyaking may dala silang Biblia sa kanilang pagpasok, kung wala, mag provide para lahat ay may hawak na Biblia. Basahin ang teksto ng salitan. Pagkatapos basahin ang teksto, hatiin sa tatlo o anim na grupo ang klase. I- assigned ang bawat grupo sa bawat araw na paglikha, kung tatlong grupo lang 2 araw ang i-assigned sa bawat grupo. Bigyan ang bawat grupo ng imnaryo o kopya ng kantang “Itong Sanlibutan ay Sa Aking Ama”

Itala ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos na makikita sa kanta at hanapin sa batayang teksto, itala kung pang ilang araw ito nilikha, sa anong teksto ito matatagpuan, maaring isulat ang teksto na naglalaman ng nilikha na matatagpuan sa kanta.

Paglalarawan ng Sangnilikha sa Pamamagitan ng Drawing at Paglikha ng Kanta

Batay sa grupo, iguhit nila ang lahat ng nilikha na nabanggit sa araw na nakatoka sa kanila, iaayos ito na parang sila ang lumikha, batay sa kanilang intension. Lagyan din ito ng salita na naglalarawan sa kanilang obra. pagkatapos nilang lumikha larawan, lilikha sila ng isang awit sa tono ng “Itong Sanlibutan Ay Sa Aking Ama”

Talakayan

1. Ano ang ating masasabi sa kaayusang ginawa ng Diyos noong una niyang likhain ang daigdig?
2. Ano ang inyong masasabi sa kasalukuyang kalagayan na inyong nakikita sa ngayon?
3. Paano natin mapapanatili ang kaayusang itinakda ng Diyos sa kalikasan?
4. Anu-ano ang ibunubunga kung mawawala ang kaayusang itinakda ng Diyos sa kalikasan?

Lalagumin ng guro ang talakayan makakatulong ang nasa “pagkaunawa sa tekso para sa gagawing paglalagum ng paksa o aralin.

Pagsamba

Awit: “Itong SanLibutan ay sa Aking Ama”
Pagbasang Salitan: Mula sa kanilang sariling pangungusap sa bawat araw ng paglikha.
Paghahandog: (habang inaawit ang kanilang nilkhang kanta.
Panghuling Panalangin: Ng guro

No comments: