Friday, August 15, 2008

I Believe

Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Na sa pamamagitan ng kanayang salita ay nalikha ang sangnilkha. Na nahahayag ang kanyang pag-ibig at pagliligtas sa kanyang makatarungang mga gawa.

Sumasamapalataya ako na si JesusCristo ang kaganapan ng di nagbabagong pag-ibig ng Diyos. Na sapat ang buhay at ministeryo ni Jesus upang maranasan ng mga nanalig sa kanya ang kaligtasan mula sa kasalanan at matamo ang buhay na ganap at kasiya-siya at mamuhay ng karapat-dapat sa pamantayan ng Diyos.

Sumasampalataya ako na ang Banal na Espiritu ay nagsisilbing lakas at kapangyarihan upang magawa ko ang mga kaparaanang angkop sa turo ni Cristo ayon sa panukala ng Diyos. Naniniwala akong kasama ko ang Banal na Diwa sa aking paglalakbay sa daigdig bilang gabay at guro upang manatiling maalab ang aking paglilingkod sa kanyang bayan.

Naniniwala akong ang kaharian ng Diyos ay kapahayagan ng isang mapayapang lipunan, lubos nitong pinapawi ang mga uri sa lipunan na nagsisilbing dahilan ng pag-aapi at pagsasamantala at ugat ng lahat ng kasamaan. Na sa pamamagitan nito ang lahat ay mabubuhay sa isang sistemang masagana, mapayapa at makatarungan.

Naniniwala akong sapat ang Biblia upang maging batayan ng pamumuhay Kristiano. Na ang mga nakasulat dito ay magdudulot ng pagbabago sa sinumang babasa nito. Ang mga nakasulat ditong karanasang ng mga taong nagkroon ng kaugnayan sa Diyos, sa kanyang lipunan na maaring paghalawan ng mga halimbawa at karanasan.

Naniniwala akong likha ng Diyos ang sangkatauhan kasama na ang lahat ng naririto, nasa himpapawid, sa ilalim ng dagat at sa ibabaw ng kalupaan. Ang mga ito ay nilikha para sa ikabubuti ng lahat. Naniniwala akong may tungkulin akong pahalagahan ito bilang katiwala ng Diyos, upang manatili itong sustenable na humahantong sa kapakinabangan ng lahat.

Naniniwala ako na ang Iglesya bilang komunidad ng mananampalataya at kinatawan ng diyos gaya ni Cristo dito sa daigdig para sa pagpapalaganap at sa katuparan ng gagawing pagliligtas ng Diyos sa sangkatuahan. Na sa pamamagitan ng Iglesya, maakay ang tao na pumaloob sa komunidad ng pag-ibig at pagtutulungan. Na bilang isang iglesya laging sangkot ang personal na pagliligtas ng Diyos ang paglilingkod sa sanlibutan, ang pagmamalasakit sa mga hamak na kapatid ni Kristo.

Naniniwala ako ang ang Huling Hapunang ginawa ni Cristo ay kapahayagan ng sakripisyo ni Cristo para sa lahat, ang ang bawat is ay malayang makabahagi sa pag-aalay ni Cristo sa kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Na sa bawat pagkakataong tayo ay nakikibahagi sa pagdiriwang nito, iniaalay din natin ang ating sarili para maging daluyam ng ng kaligtasan ng iba pa.

Naniniwala akong ang Kristianong pamumuhay ay ang pamumuhay na nakatuon sa pakikibahagi at pagsisikap na pagkaisahin ang lahat ng tao tungo sa pagtatag ng isang mapayapang mundo anuman ang pananalig, ideolohiya, uri, lahi at kasarian. Na isang pamumuhay na puspos ng katapatang tutupad sa pagpapalaganap ng gawaing makapagliligtas sa sangkatuhan at maging alulod ng mga biyaya mula sa Diyos.

Naniniwala akong ang Bautismo ay isang panlabas na kapahayagan ng isang panloob na simbolo o akto ng pakikipagtipan sa Diyos at pagpasok sa mga pinaghaharian ng Diyos. Na di lamang ito kapahayagan ng pagsisisi, kundi kapahayagan din ng pagnanasang maging kabilang sa komunidad ng mga mananampalataya, nakikibahagi sa buhay at kamatayang pakikibaka ng sambayanang sangkakristianuhan.

Naniniwa ako ang ang muling pagkabuhay ay katiyakan ng kawastuhan ng panukala ng Diyos para sa lahat ng naging tapat sa kanyang plano, na gaya ni Criso na ang lahat na nabuhay sa sanlibutang ito na nagpasyang ialay ang buhay alang-alang sa iba at magtatamo o makakamtan ang muling pagkabuhay. Na ang muling pagkabuhay ay kapahayagan ng tagumpay ng Diyos sa lahat ng anyo ng kasalanan na nagdudulot ng kamatayan.

Naniniwala akong may magaganap na pagbabago sa lipunan dahil sa makapangyarihang gawa ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig at pagliligtas. Na kung ating ipapamuhay ang panukala ng Diyos ito’y magiging kapangyarihan at lakas na lilikha ng pagbabago sa sangkatauhan. Na kung ang bawat isa ay tutugon sa panawagan ng maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng Diyos na gawain ng pagliligtas ay tiyak na dadaloy at lalaganap ang biyaya at pag-asa para sa lahat lalung higit sa mga maliliit at hamak at kapuspalad na mga kapatid ni Cristo. Amen.

No comments: