Friday, August 8, 2008

Which character in the Bible do you best identify with? Why? How would this help explain your sence of calling or vacation?

Sa tingin ko, parang mahirap na ma identify o makatulad ko ang taong ito sa Biblia, pero pwede kong sabihin may malaking impluwesya ito sa ministeryo ko. Si Propeta Amos at si Propeta Mikas. Ang kanilang malakas na pag a-advocte ng justice and good. Nakatulong ito sa akin para maunawaan ko ang kahulugan ng paglilingkod o nang pagiging Pastor, lalo na’t ang una kong exposure ay sa gawaing activism bago ako nagpasyang mag Pastor. Maraming pagkakataon na higit kong nararamdaman ang aking silbi kapag kasama ko ang mga magsasaka na may pakikibakang agraryo, madali kong maunawan ang kahulugan ng salitang justice lalo na kung iuugnay ito sa katiyakan ng kabuhayan ng mga magsasaka, ng mga mangingisda at ng iba pang sector sa lipunan. Mas madali kong maunawaan ang kahulugan ng kaligtasan mula sa konteksto ng mga batayang uri ng lipunan, ang manggagawa at magsasaka, kababaihan, mga katutubo at iba pang sector ng lipunan. Madali ang gumawa ng aralin, bible study, sermon o iba pa na nakaugat sa buhay at kamatayang pakikibaka ng sambayanan, mga lingguahe na akma sa kanilang pang-araw-araw na karanasan, nasasalat, nalalasahan at nakikita. Hindi kailangang mag imagine ng mga bagay na imposible, oo, parang materialistic ang dating ngunit para sa akin ito ang kahugulan ng spiritualidad. Hindi mo mahihipo ang katarungan, pag-ibig, kapayapaan, kalayaan pero pwede itong maramdam sa paraang pagsasabuhay nito sa kanilang piling. Sa aking karanasan, higit kong naramdaman ang aking silbi kapag ang nakikita kong ang mga tao ay nagkakaroon ng lakas at loob na hararapin ang hamon ng buhay hindi dahil nandoon ako kundi dahil malinaw sa kanila at sa akin ang layunin ng pagkilos.

No comments: