Friday, August 8, 2008

Pagsamba para sa Pagtatalaga ng Bagong Pamunuan at Mga Bagong Kaanib ng KaSimBayan UTS

Pagtitipon
Masayang Pag-aawitan
Tawag sa Pagtitipon
Kami’y iyong mga anak
NARINIG KA NAMIN SA LIPUNAN, NAKITA KA NAMIN SA KANAYUNAN, NADAMA NAMIN ANG IYONG PRESENSYA SA KALAGITNAAN NG KARALITAAN SA KALUNSURAN
Dakilang Diwa, amin kang nakilala, narinig ka naming sa iyong pagsasalita
BATID NAMING SA MGA ORAS NA ITO, MALAPIT KA SA AMIN, SINGLAPIT NG MGA MARALITANG TAGA LUNSOD, NG MGA MARALITANG MAGSASAKA, NG MGA MANGGAGAWANG BUKID, NG MGA MARALITANG MANGINGISDA AT NG MGA KATUTUBO
Samahan mo kami sa aming pagsamba

SIYA NAWA

Awit Paglalakbay

Sa ating paglalakbay, kay raming iniisip,
Pagpunta sa kabundukan, matibay ang pananalig
May layunin bawat paglalakbay, may diwa bawat pagpapagal
May araw na maghuhudyat, sa layang laon nang hinahangad

Sa ating paglalakbay kay raming natutunan,
Sa piling ng mamamayan na mulat sa katotohanan
May layunin bawat paglalakbay, may diwa bawat pagpapanday
May araw na maghuhudyat, ng layang laon nang hinahangad

Sa ating paglalakbay kay raming naranasan,
Sa tagumpay at kabiguan, katatagan ang kailangan
May layunin bawat paglalakbay, may diwa bawat pagsisikhay
Ang masa ang magtatakda, sa panahon ng ganap na paglaya.

Ulitin ang unang stanza then koda

Koda:

Ang masa ang magtatakda sa panahon ng ganap na paglaya.

Panalangin Lahat

Panginoong Diyos ng kasaysayan, narito ang iyong bayan upang sa muli ay mag-alay ng mga buhay at magpanibagong lakas ng sa gayon ay buong puso at diwa naming magampanan ang iyong kalooban ng walang pasubali – ang mapaglingkuran ang mga aba, mga biktima ng isang sistemang mapaniil. Patatagin mo ang aming hanay, upang sama-sama naming magapi ang kaaway ng kabutihan at maranasan namin ang kaganapan ng buhay na iyong inilaan sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Cristong aming kasama sa pakikiba. Amen.

Isang Litanya

Unang tinig: Nabubuhay tayo . . .
Ika-2 tinig: Ang mga Estudyante . . .
Ika-3 tinig: Kabilang ang mga maralitang . . .
Ika-4 na tinig: Ang mga manggagawa . . .
Ika-5 tinig: Sa kanayunan . . .
Ika-6 tinig: Maraming bilangong . . .
Ika-7 tinig: Propesyunal . . .
Ika-8 Kabilang sila sa . . .

LAHAT: O PANGINOON, KAILANGAN KA NAMIN NGAYON, IPINAGKAKATIWALA NAMIN ANG
AMING MGA SARILI SA IYONG MGA KAMAY, KALOOBAN MO ANG MANGYARI AT SUNDIN, SUBALIT DINGGIN MO ANG TINIG NG BAYAN, DINGGIN MO ANG DAING NG SAMBAYANAN.

Pagbasa ng Banal na Kasulatan

Isang Kulturang Pagtatanghal

Ang Pambasang Kalagayan

Malayang Talakayan

Pagpapanibagong Sigla sa Pagkilos

Likas sa ating mga uring pinagmulan ang mabulugan at kalimutan an gating misyon. Batid natin ang anyo ng mapagkunwaring lipunan at patuloy tayong tinutukso upang sa pagdaka’y mga pansariling kapakanan an gating isipin. Lumilikha tayo ng mga dahilan upang bigyang katwiran ang mga nagawa nating malayo sa hinihingi ng pagkakatawag sa atin.

PATAWARIN MO KAMI, O DIYOS AT BIGYANG LAKAS SA MULING PAGBABAGO. MATIBAY NAWA NAMING TANGANAN ANG AMING TUNGKULIN AT RESPONSABILIDAD NA MAGWASTO SA AMING KAHINAAN.

Sa araw na ito ay muli tayong mag-aambag at maglililok sa kasaysayan ng Bayan. Bubuklurin tayo ng ating diwa, pananampalatayang taglay ay pagsasanibin, upang mag-aral at magsuri, bumuo ng mga balaking panawagan at mga estratihiyang ikapagpapalaganap ng paglaya ng bayan ng Diyos.

Pagtatalaga sa mga Bagong Kasapi at Muling Paghahayag ng Pagsapi

Naririto tayo ngayon, upang sa muli ay papag-isahin ang ating mga bisig, mga Gawain, mga kakaharapin, mga adhikain at mga panawagan sa ikakalaya ng sambayanan ng Diyos. Tayo ay bahagi para sa katuparan ng pangako ng kaharian ng Diyos, may tungkulin tayong harapin ang mga pwersang hahadlang sa katuparan nito at maging bahagi sa pagsasaayos at pagkakamit ng buhay na ganap at kasiya-siya

Panunumpa ng mga Bagong Kasapi

Pagtatalaga sa Bagong Pamunuan

Pagpresente sa mga Bagong Opisyales

Mga kapatid, mga kasama, mga kaibigan, narito sa ating harapan ngayon ang ating bagong pamunuan upang makasama nating gumampan at kumilos para sa pagkakamit ng layunin at paninindigan ng ating organisasyon – ang Kapatirang Simbahan para sa Bayan.UTS chapter.

TANGGAPIN NINYO ANG AMING PAKIKIISA AT SUPORTA SA PAGSUSULONG NG ATING MGA MITHIIN, PANGITAIN AT MISYON – ANG ITAYO ANG ISANG LIPUNANG MALAYA AT MAKATARUNGAN.

Mga kasama sa pamunuan, kayo ay pinili bilang mga kasamang kakatawan sa ating organisasyon na siya ring may katungkulang sumubaybay sa mga gawaing ating mapagkakaisahan at pagtitibayin. Inaasahan kayo ng buong kapatiran ang inyong maalab na pagtugon at paggampan sa inyong mga tungkulin.

Ang Tugon Ng Mga Bagong Halal

Awit Sumasaakin ang Espiritu

Koro: Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, ako’y hinirang N’ya upang tumugon
Sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha, ang magandang balita ng kaligtasan

Sinugo ako upang ipahayag, ang kalayaan sa mga bihag
Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag(Koro)

Ang inaapi at mga sinisiil, ay hahanguin sa mga hilahil
Ipapahayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon (Koro)

Panalangin

No comments: