Friday, August 8, 2008

Nagkasala ang Tao

Panimula

Kung mabuti at makapangyarihan ang Diyos, bakit hinahayaan nyang lumaganap ang kasamaan at pagdurusa? Bagama’t hindi direktang sinsagot ng Biblia ang katanngang ito, ipinapakita niyon kung paano pumasok sa sanlibutan ang kasalanan at ang resulta niyon. Ngayon para maunawaan natin ito, kailangan nating balikan ang Genesis 2. Dito nabubuhay sina Eba at Adan sa halaman ng Eden, nabubuhay sila ditto ng payapa sa piling ng Diyos, nakikipamuhay nang mapayapa sa isa’t-isa at sa likas na daigdig na ipinagkatiwala sa kanila. Malaya silang gampanan ang pananagutang iyon at kainin ang alinmang bunga sa halaman, maliban sa isa. Ang puno ng kaalaman hinggil sa mabuti at masama ang magsisilbing sukatan o subukan ng kanilang pagiging masunurin sa tagapaglikha. Sa araling ito, makikita natin kung paano nila hinarap ang pagsubok na ito at kung anu-ano ang maari nating matutunang leksyon sa kanilang karanasan. Ilang paglilinaw sa Teksto Inilalarawan ng teksto na tila higit na maabilidad ang ahas kaysa sa iba pang mababangis na hayop na nagawa ni Yahweh (verse 1). Makikita ito sa paraan ng kanyang pagtatanong kay Eba hinggil sa utos na dapat at di dapat na kainin sa loob ng halaman at mga magiging bunga nito o resulta nito (verses 2-3). At sa kanyang pakikipag-usap, nakita nyang may natutulog na pagnanais si Eba sa kaalaman hinggil sa masama at mabuti at ito ang siyang pinukaw ng ahas (verse 6). Sa ganitong sitwasyon nagawa ng ahas na baluktutin ang tunay na layunin at resulta ng utos ng Diyos dahilan upang humantong ang dalawa sa isang magkasalungat na desisyong dapat nilang gawin at nagging imposible sa kanila na labanan ang tukso ng madama nila ang mga bentaheng inihahain ng kalayaan. Naipit ang dalawa sa pagitan ng alin ang mas mahalaga: ang narinig na utos ng Diyos o ang ninanasa ng ating mga mata? Alam nating nabigo sila Adan at Eba na matupad ang ipinag-uutos sa kanila ng Diyos, ngunit tila tama naman ang ahas, sapagkat hindi sila namatay at katunayan nagkaroon sila ng kaalama hinggil sa mabuti at masama at ang una nilang namalayan sila ay mga hubad at para nilang sinasabi masama ang nakahubad kaya gumawa sila ng pantakip sa kanilang hubad na katawan (verse 7). at pagdating ni Yahweh, doon niya nalaman ang pagsuway nila Eba at Adan at sila kasama ang ahas ay pinatawan ng kaparusahan. Ilang mga punto sa ikalilinaw ng teksto Pwede nating sabihin na hindi ito usapin ng kasarian, o walang kinalaman ditto ang pagiging babae ni Eba at pagiging lalaki ni Adan sa kanilang nagging desisyon na kainin ang prutas na ipinagbaabwal sa kanila ng Diyos na kainin, dahil hindi naman iyon ang intension ng teksto, kaya hindi pwedeng ibigay ang sisi sa babae o sa lalaki. Na ang kanilang pagkaalam na sila ay hubad ay hindi dahil sila ay nahihiya o may sumbat ng budhi sa dahil sa kanilang kasarian. Sa katunayan, marangal ang tingin ng Biblia sa kasarian, sa kabila ng katuruan ng ilang iglesya sa loob ng maraming siglo. Ang kanilang kahubaran ay palatandaan ng kanilang kawalang malay, sa usapin ng kung ano ang masama at kung ano ang mabuti. Ang kanilang pagsisikap na takpan ang kanilang sarili ay sapagkat nakadama sila ng sumbat ng budhing kailangan nilang pagtakpan upang mapanatiling presentable o disinter Sa ating pananaw, hindi masama ang magtamo ng kaalaman hinggil sa mabuti at masama, na hindi masama ang maging mulat, ngunit kung titignan natin ang nagging karanasan nila Eba at Adan, ano ang nagging epekto sa kanila matapos na mabuksan ang kanilang isip, nakita nilang sila ay hubad, nahiya sila na Makita nila ang kanilang mga kasarian, biglang nademonized ang kanilang mga hubad na katawan kaya kailangan nilang takpan at magtago sa Diyos. Gaya ng sagot ni Adan, hubad po kasi ako, kaya ayaw kong humarap sa inyo. Ang sagot ni Yahweh, sinong may sabing hubad ka, kumain ka ba ng prutas na ipinagbabawal ko sa inyo? Sa usapin ng pagkakamali, kapwa nakagawa ng maling disisyon si Adan at si Eba at hindi ito nakabatay sa kanilang mga kasarian, sa halip nakinig sila kapwa sa isang nilikha lamang sa halip na sa tagapagligtas. Sinunod nila ang sarili nilang tantiya sa halip na ang instructions ng Diyos. Pinagdudahan nila ang pagpapakita ng Diyos ng malasakit sa kanilang kagalingan. Hiningad nilang magkaroon ng kaganapan ang sarili nilang layunin. Kadalasan ang ganitong sitwasyon tayo inuudyukan ng mga kaisipang ito para suwayin din ang kalooban ng Diyos. Malinaw ang intension ng Diyos na manatili tayong nakaasa sa kanya at wala akong nakikitang mali doon para sa akin tanging ang Diyos lamang ang may kakayahang magtakda ng mabuti at masama at sa aking palagay hindi intension ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kaalaman ng mabuti at masama, marahil sa tamang panahon ayon sa itinakda ng Diyos. Ilang mga tanong na pwedeng pag-usapan Ano ang masamang magnasang magtamo ng kaalaman hinggil sa mabuti at masama? Bakit kailangang ipagkait ito sa tao at ano ba ang samang ibubunga kung nalalaman natin ang mabuti at masama. Kailan nagiging masama o masama nga ba talaga ang kasarian ng isang tao? Ano ang pagkakaiba ng babae o lalaki, meron bang pagkakaiba ang lalaki sa babae sa usapin ng pagiging mabuti at masama. Paano nating nakikita ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng kanyang disisyong paalis si Eba at Adan sa Paraiso at patawan ng kaparusahan.

No comments: