Tuesday, August 26, 2008

Reflection Paper

Woman as the Other
By: Marrianne Katoppo

Woman as the other na isinulat ni Katoppo ay isang artikulo na nakabatay mismo sa kanyang karanasan at sa karanasan ng kanyang kababayan. Natutuo nya ang iba’t-ibang kaalaman mula sa kanilang kultura, sa mismong kasaysayan ng kanyang bayan at sa kanyang ama din mismo ay natutunan nya ang maging isang babae gaya din ng ibang babae. Natutunan nitong tignan ang mga lalaki bilang kanyang kapareho o kapantay, at hindi bilang isang superior sa kanya o nakakaangat sa kanya.

Ang maging iba sa iba ayon sa kanya ay resulta ng isang mapagpalayang karanasan mula sa Diyos, sapagkat para sa kanya ang Diyos ay isang ganap na iba sa lahat. Iba ang takbo ng kaisipan ng mundo, o pamamaraan ng tao sa mundo na kabaligtaran sa pamamaraan ng Diyos. Kung marami sa ating lipunan ang oppressive, ang Diyos ay kabaligtaran nito.

Binigyan diin ni Katoppo na ang pagiging iba sa iba ay isang pamamaraan upang ipaglaban o ipakita ang sariling pagkarao at ito ang kabuuan ng pagiging malayang nilalang. Gaya ng kanyang sinabi “I claim the right of woman to be the other in all her fullness and variety of gifts the other, who is not adversary, the deviation, the subordinate of the self, but the one who gives meaning to the self.” Ang maging iba sa iba ay maaring maging daluyan ng kalayaan, pagkakaroon ng respeto sa kabuuang ng buhay, isang buhay na sa mata ng Diyos ay mahalaga at dapat bigyan ng respeto at pagkilala sa gitna ng isang lipunan.

Para kay Katoppo ang pagiging iba bilang babae ay maaring maging akto na makapagpapalaya sa mga kalalakihan. Katunayan sabi nga nya relationship is important to define in an equal manner.” Ang pagiging babae na mapagpalaya mula sa pagsasamantala o isang isang lipunang “patriarchal” ay isang positong aspeto upang ang mga kalalakihan ay makalaya sa isang “kategorya” bilang tanging tagapaghanapbuhay o tagapagtaguyod sa lahat ng pangangailangan ng pamilya. Ang pagiging mapagpalang babae ay nagreresulta para maranasan at maabot ng isang lipunan ang ganap na kapayapaan, ang sabi nga ng may akda “woman is not only helper but to have shared responsibility” nagiging katuwang ng lipunan ang mga kababihan para sa pagbubuo ng isang lipunang Malaya at mapayapa.

Para sa akin, ang maging iba sa iba ay nagiging oppressive kung pilit nating ipinatatanggap sa iba ang ayaw nilang tanggapin na nagreresulta sa pagkapahamak nila. Ang maging iba ayon sa pagkakatalakay ng may akda ay hindi lang sa mga kababaihan ang usapin ng kalayaan, kundi sangkot ang sangkatauhan, hindi lang ng mga mahihirapa kundi ng mga mayayaman at mga ilitesta sa lipunan. Ang pagiging mapagpalaya ay isang pangkabuuang paraan ng pamumuhay. Sa pamamagitan nito, natutulungan nating makita ng mga tao, ng mga elites sa particular ang tunay na larawan ng lipunan at kumilos ayon sa pangangailangan. Hindi lang sa lipunan ng mga elite, maging ang iglesya na matagal na na enjoy ang pagiging “patriarchal” church/society, mga kultura at tradisyon ay dapat na maging iba sa perspektiba, kaisipan, teolohiya at pagkaunawa sa tunay na kalagayan.

Ang kaisipan ni Katoppo para sa akin ay hindi lang akma sa kanyang lipunan, hindi rin ito hiwalay sa ating lipunan. Kung babalikan nating kasaysayan bago dumating ang mga mananakop, makikita natin na mahalaga ang ginagampanang papel ng mga kababaihan sa lipunan, sa loob ng pamilya at sa mga proseso ng pagpapasya na nakakaapekto sa kanilang buhay at sa pangkalahatang kalagayan ng lipunan, sa indibidwal man o sa pangkalahatang pakinabang. Sa particular ang relihiyon naman noon bago ang mananakop ay hindi lang kinabibilangan ng mga mga kalalakihan, kundi kasama ang babae, lalaki, bata matandan at iba pang miembro ng lipunan.

Ang mayamang kulturang ito ay nawala o nasira sa pagpasok ng mga dayuhang mananakop na bitbit ang kanilang kultura, gaya ng naging karanasan ni Katoppo at ng kanyang bayan. Napalitan ang dating kulturang patas lang ang babae at lalaki ng isang kultarang dominante ng mga kalalakihan at ang mga kababaihan ay nagging sekondarya na lang sa lipunan. Na nakasalalay sa mga kalalakihan ang magiging “kapalaran” ng mga kababaihan at ng buong lipunan.

Ang teolohiya ng “Woman as the Other” ni Katoppo kung titignan ay nakaugat sa praktika at teorya, isang pamamaraang nagpapamalas at nagpapahayag ng katotohanan sa isang komprehensibong pamamaraan. Ito ay sapat, nagpapataas at mabisang paraan tungo sa isang ganap na pagbabago at pagkilala hinggil sa tagumpay ng Diyos na nakabatay sa pag-ibig, katarungan at kapayapaan na maaring maranasan ng sinuman na hindi tumitingin sa kung anong ang kasarian.

No comments: