Saturday, August 2, 2008

KABATAAN: Nakatalaga Kay Cristo, Tinawag upang Maglingkod

Paano tayo ngayon? Iyan ang isang tanong na magandang itanong sa ating kalagayan ngayon. Kung papansinin nating mabuti, sa panahong ito damang-dama natin ang krisis,k una sa ating buhay material at ikalawa sa ating pananampalataya bilang mga kabataang Cristiano, kaya angkop ang islogang “Committed to Christ, Called to Serve” dagdagan mo pa ng motto ng UMYF na “Christ Above All” kumpleto na ang sangkap para sa isang masigla at aktibong hanay ng kabataan.

Subalit dahil nga dinaranas na krisis sa pananampalataya, na tila sanhi ng pagkitid ng pagkaunawa kay Cristo,l nanlalamig ang mga kabataan sa paglilingkod at humahantong na lang sa pagkatamlay at magkasya na lamang sa pagbibigay ng lip service sa Panginoon at sa kanyang kapwa/bayan. Ang mga Cristianong kabataan sa atin ngayon ay “Kumitid to Christ, Cold to Serve”

Sa pagkakataong ito, napapanahong balik-tanawin at balik-aralan natin ang mga pangyayari sa buhay ng ating mga ninuno sa pananampalataya upang matulungan tayo sa pagbibigay natin ng lunas sa suliraning kinasadlakan natin ngayon. Muli nating suriin ang pagkakatawag ng Diyos sa kanila noon upang mailagay natin sa wastong perspektiba ang ating pagkakatawag sa atin ngayon. Isa-isahin natin ang mga tinawag ni Yahweh na nagging matingkad na huwaran para sa mga mananalaysay ng Banal na Kasulatan.

Sinu-sino sila at ano ang kanilang mga pangalan.

Abraham: Genesis 12.1-5

15Sinabi ni Yahweh kay Abram: “Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong Ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa baying ituturo ko sa iyo.

Moises: Exodo 3.1-17, 6.1-9

2Doon ang anghel ng Panginoonay nagpakita sa kanya, parang ningas ng apoy
sa gitna ng isang mababang punong kahoy 4Nang lalapit na si Moises, tinawag siya
ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punongkahoy, “Moises, Moises.”

Deborah: Hukom 4.4

4Noon, si Propetisa Debora na asawa ni Lapidor ang hukom ng Israel.

Isaias: Isaias 6.1-11
8Narinig ko ang tinig nim Yahweh, “Sino ang aking ipadadala.? Sino an gaming
susuguin?” sumagot ako, “Narito po ako. Ako ang isugo n’yo.” 9Sinabi niya, “Humayo ka, sabihin mo sa mga tao: . . . .

Jeremias: Jeremias 1.1-10
4Sinabi sa akin ni Yahweh, 5Pinili na kita bago ka ka pa ipinaglihi upang maging propeta
sa lahat ng bansa 6 Sinabi ko naman “Yahweh, hindi po ako marunong magsalita; bata pa po ako.” 7Subalit sinabi niya sa akin “Huwag mong sabihing bata ka pa. Sinusugo kita kaya’t humayo ka.

Ang Mga Alagad: Mateo 4.18-22, 9.9
18Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng Lawa ng Galileai, nakita niya ang dalawang
mangingisda, si Simo . . . at si Andres. 19 . . . . “Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao.”

9.9 . . . Nakita niya ang isang taong ang pangala’y Mateo . . . sinabi ni Jesus sa kanya,
“Sumunod ka sa akin.” Tumayo si Mateo at sumunod sa kanya.

Si Mariang ina ni Jesus: Mateo 1.26-38
26 . . . ang anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea 27Sa isang dalaga na
ang pangalan ay Maria. 28Paglapit ng anghel, binati niya ito “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, sumasaiyo ang Panginoon”

Ngayon para mas higit na maging accurate na maunawaan natin ang pagtawag ni Yahweh sa mga taong ito, kailangan nating tignan ilang mga detalye o sitwasyong kanilang kinakaharap o kalalagayan nila ng dumating ang panawagan ng Diyos o namalayan nilang tinatawag pala sila ng Diyos na si Yawheh.

Una: kailangan pansinin natin ang kanilang sitwasyon noong manawagan si Yahweh. Nang tawagin ni Yahweh si:

Abraham: Genesis 11.9 “Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni
Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, pinangalat nga nila ang mga tao sa buong
daigdig.”

Magulo/nakakataranta ang lenggwahe ng buong daigdig, kalat-kalat ang mga tao sa balat ng daigdig. Ibig sabihin hindi nagkakaunawaan ang mga tao, wala silang pagkakaisa.

Moises: Exodo 3.7… nakita kong labis ang na pinahihirapan ng mga Egipcio ang aking bayan.
Alam ko ang hirap nilang tinitiis at naririnig ko ang kanilang daing 9… narinig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila.

Exodo 6.5….narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Egipcio 9….dala
na sila sa matinding hirap nilang dinaranas.

Miserable ang buhay ng mga Israelitang nasa Ehipto, dumaraing sila sa kanilang
mga taskmaster, inaapi sila at buong lupit na inaalipin ng mga Ehipcio, bagsak na bagsak ang kanilang espiritu. Nangangahulugan ito na Miserable ang buhay ng bayan ni Yahweh sa ilalim ng sistemang alipin, dumaraing sila dahil sa kaapihang dinaranas nila sa ilalim ng pamahalaang Ehipcio at alipin sila ng kulturang busabos.

Deborah: Hukom 4.1…muling namuhay sa kasalanan 2…lupig sila ng Haring Jabin 3…Ang Israel
ay binusabos niya sa loob ng dalawampung taon

Nasa panahon sila ay namumuhay sa kasalanan dahilan upang sila ay sakupin ng isang haring malupit at busabusin. Nabubuhay sa kasalanan ang bayan ng Diyos, kaya pansamantala silang pinabayaan at ipinalupig sa mananakop.

Isaias: Isaias 6.5… naninirahan sa piling ng mga taong marurumi ang labi 9… makinig man kayo nang
makinig ay hindi kayo makauunawa, tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakikita.

Ang bayan ng Diyos ay marumi ang kanilang labi, nakakapakinig sila , subalit hindi sila
nakakaintindi, nakakakita sila subalit disila makaunawa. Labag sa kalooban ni Yahweh ang itinuturo nila at sinasaysay ng mga tao. Salungat sa aral ni Yahweh ang paniniwala ng bayan.

Jeremias: Jeremias 1.16…paparusahan ko ang mga lunsod na iyon dahil sa pagtalikod nila sa akin, sila’y
nagsunog ng kamanyang patungkol sa ibang mga diyos, at sumamba sa mga diyus-diyosang sila na rin ang gumawa.

Buktot ang mga tao, itinakwil nila si Yahweh, naghahandog sila sa ibang mga diyos, sinasamba nila ang mga produkto ng kanilang mga kamay. Kabuktutan o lubhang pagpapahalaga sa mga produkto nang higit kaysa kay Yahweh, konsyumerismo ang umiiral sa lahat ng dako.

Mariang ina ni Jesus at ng mga Alagad Jesus:
Mateo 4.16Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman at …sa lahat ng nalugami sa lilim ng
kamatayan.

Nakaupo ang bayan sa kadiliman at sa rehiton at lilim ng kamatayan. Nadirimlan ang
bayan, nasa bingit na ng kamatayan ang bayan. Usapin na ito ng survival ng buong bayan.

Sa pagkakatoang ito, tinatawagan tayo ni Yahweh, tinatawagan tayo ni Yahweh sa panahong ang ating:

Organisasyong UMYF ay nasa gitna ng krisis - sa leadership, kung papansinin natin hindi na natin nakukumpleto ang miembro ng ating ExeCom, Annual at District level, may ilang tsapter tayo na hindi organisado, walang gaanong involment sa iglesya, at nasa panahon tayo na halos nasa level 1 and 2 na lang ang mga kabataan natin dahilan upang halos wala tayong mailagay sa leadership. Sa ulat ng organisayon sa district at annual level kapansin pansin ang pagliit ng bilang ng mga Gawain at dumadalong kabataan, mas malaki ang bilang ng mga tsapter na walang malinaw na programa, ang sitwasyon sa kabuuan – back to 1 tayong lahat. Larawan ito ng krisis sa ating pananampalataya bilang mga kabataang tinawag para maglingkod.

Ang ating bansa ay nasa lubhang krisis, katunayan nito ang humigit kumulang sa 27 milyong Pilipino ang mahirap at inaasahang lalaki pa ang bilang nito hanggang 50 milyong Pilipino sa mga susunod na taon kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, 4.1 milyon ang walang hanapbuhay, lumiit ang bilang ng mga bata at kabataan ang nakakapag-aral. Sa pag-aaral ng Center for People Empowerment in Governance (CenPEG) sa 10 na nag enroll sa elementary 1.1 % lang makakapagtapos sa kolehiyo, ang pamahalaan ay naglagay lang halos Php 2,000.00 kada taon kada eestudyante gayong sa ibang bansa naglalaan sila ng malaking halaga para edukasyon ng kanilang mamamayan. Halimbawa sa Thailand – Php47,700, sa Malaysia – Php56,846, sa Japan – 293,440. Lumalala din ang kurapsyon sa gobyerno. Sa pag-aaral ng Word Bank tinatayang nasa Php2 trilion (US $48bn) ang napunta sa kurapsyon mula 1977 hanggang 1997. Malaki ang bilang ng mahirap, marami ang walang hanapbuhay, hindi na nakakapasok sa paaralan ang mga kabataan, ang gobyerno nasaklad sa grabeng kurapsyon. Krisis.

Ang ating pangkalahatang kalagayan, di tayo nagkakaunawaan dahil sa bukod sa napakarami nating salita o dayalekto, iba-iba pa ang ating lenggwahe, ating relihiyon at sekta, ang ating mga pilisopiya, ideolohiya at iba. Pinaghaharian tayo ng dayong kapangyarihan particular ang impeyalistang Estados Unidos, ang mga lider natin sa pamahalaan ay kabilang sa mga uring panginoong may lupa, mga malalaking negosyante at kapitalista. Ang sistemang panlipunan na mala-pyudal at mala-kolonyal ay nagpapalaganap ng isang kulturang salungat sa aral ni Yahweh na umaalipin sa napakalaking bilang ng ting populasyon

Pangalawa: Sa panahong tumawag si Yahweh, ano ang kalagayan ng mga tinawag?

Genesis 12.1…”Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong magulang at mga kamag-anak,
4…siya’y pitumpu’t limang taon na.

Nang tinawag si Abram, nasa Haran siya, sa bahay ng kanyang mgaulang, kapiling ang kanyang mga kamag-anak nya, at 75 taong gulang na sya. Dumating ang tawag ng Diyos kay Abram sa panahong nasa nilakhan nyang bayan kasamam ang mga kadugo nya, maginhawa ang kanyang pamumuhay bagamat matanda na sya.

Exodo 3.1…mula nang tumira si Moises sa Madian, siya ang nag-aalaga sa kawan ng kanyang biyenang si
Jetro

Sa panahong tinawag si Moises ni Yahweh, pinapastulan ni Moises ang kawan ng kanyang biyenan. Ginagampanan ni Moises ang mga responsibilidad niya sa kanyang pamilya ng dumating ang tawag ng Diyos.

Hukom 4.4… si propeta Deborah na asawa ni Lapidot ang hukom ng Israel. 5Nakaugalian na niyang
maupo sa ilalim ng puno . . . . ditto siya pinupuntahan ng mga tao upang makinig sa kanyang mga payo

Nang dumating ang tawag sa paglilngkod ni Yahweh, isang asawa n glider o hukom si Deborah at mabuting kapitbahay, matulungin sa kapwa

Walang masyadong malinaw na tala kung ano ang pinagkaka-abalahan ni Isaias, bagamat ang setting sa pagkakatawag sa kanya ay sa loob ng templo marahil isa syang saserdote, o kabilang sa mga inteliktual sa kanilang kapanahunan, isa syang propesyunal. Ito ang posibleng kalagayan ni Isaias ng dumating ang Tawag ng Diyos sa kanya.

Jeremias 1.6…bata pa po ako

Sa murang gulang ni Jeremias, tinawag na sya, bata pa sya ng tawagin ng Diyos para sa isang
partikular na gawain, hindi pa sya ganap na matured

Lukas 1.27..isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose
Mateo 9.9…nakita niya ang isang taong ang pangala’y Mateo, naka upo sa paningilan ng buwis.
Markos 4.16…nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat, sila’y
mangingisda 19….nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo …. Naghahayuma ng lambat

Si Maria, malapit ng ikasal sa kanyang Nobyo ng tinawag ng Diyos, si Mateo, nagtatrabaho sa Imperyong roma bilang taga singil ng buwis, si Simon at Andres, naghahanapbuhay at si Santiago at Andres, gumagampan ng tungkulin sa pamilya. Ang mga taong ito ay abala sa kani-kanilang mga personal na gawain, o responsibilidad sa gobyerno, sa ikakabuhay at sa mga tungkulin sa pamilya. Sa ganitong kalagayan, Tinawag sila ng Diyos.

Iba-iba ang kalagayan ng mga taong ito ng dumating ang panawagan ng Diyos sa kanila. Marahil tayo rin ay abala sa ating mga sariling mga Gawain, ang iba sa atin halos katatapos lang sa high school at nagsisimula sa pagpasok sa kolehiyo, o marahil ang iba sa atin nasa kalagitnaan ng pagiging kolihiyo, ilan lang sa atin ang halos patapos na. Kung hindi man tayo nagkaroon ng pagkakaton na makapag-aral, dahil sa kahirapan o sadyang wala tayong hilig mag-aral, marahil abala tayo sa ibang bagay, pagtulong sa ating mga magulang sa gawain sa bahay o paghahanapbuhay, o maaring nasa panahon tayo na gusto nating mag explore ng ibang larangan naman ng pakikipagsalapalaran, gusto nating lumipat ng lugar para hanapin ang “kapalaran” .

Ngunit may isang katotohana, hindi man tayo sangkot ay apektado tayo, nasa isang kronikong krisis ang ating bansa. Lumalala at lumalaki ang agwat ng pagitan ng mahirap at mayaman, patuloy ang pananalanta ng dayuhang kapangyarihan sa ating kabuyahan, lumiit ang pagkakataon ng mga magsasaka, manggagawa at iba pang sector ng lipunan para sa disenteng pamumuhay at hindi natin kailanman maaring itanggi na apektado tayo ng ganitong sitwasyon.

Pangatlo, ano ang ipinagagawa ni Yahweh sa tinawag?

Hindi tumatawag si Yahweh ng mga tao para sa walang kadahilanan. Hindi nya tayo aabalahin dahil lang sa gusto nya tayong abalahin, lalong hindi dahilan an gating pagiging abala sa ibang bagay para hindi tayo tawagin ni Yahweh. Katunayan, dumating si Yahweh sa mga panahon meron tayong ibang ginagawa. At tinawag tayo para gawin ang ibang gawain na taliwas sa gusto nating gawin. Ang sabi natin kanina, para maging accurate na maunawaan natin ang dahilan ng pagkakatawag sa atin, kailangan alamin natin kung ano ang ipinagagawa ni Yahweh sa mga una nyang tinawag.

Isa-isahin natin ulit ang mga taong ito.

Genises 12.1…Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong magulang at mga kamag-anak,
pumunta ka sa baying ituturo ko sa iyo 2pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami

18.18…lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya 19pinili ko siya upang
ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mg autos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan, sa gayon matutupad ko ang aking pangako sa kanya.

Nais ni Yahweh na iwan ni Abram ang Haran, ang tahanan ng kanyang magulang at mga kamag-anak at magbuo ng isang bagong sambahayan, na maging pagpapala sa iba. Ang kanyang mga descendant ay turuan ipamuhay ang pamamaraan ni Yahweh – ang pagiging matuwid at pagpapairal ng katarungan.

Inaasahan ni Yahweh na talikuran ni Abram ang sistema ng pamumuhay na isinasabuhay sa Haran sa bahay ng kanyang magulang, talikuran ang pagpapahalagang inilalagay ng lipunan sa ka-dugo. Magbuo sya ng bagong sambayanan, sambayanang inilalarawan at ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan.

Exodo 3.8Kaya bumababa ako upang sila’y ligtas, ilabas sa Egipto at ihatid sa lupaing mayaman,
malawak at sagana sa lahat ng bagay 10kaya, papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Egipto ang aking bayan

6.6…sabihin mo sa mga Israelita, Ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga
Egipcio, hahanguin ko kayo sa pagkakalipin 7 aampunin ko kayong lahat at ako ang magiging Diyos ninyo. 8dadalhin ko kayo sa lupang ipinangako ko kina Abraham . . .

Ang atas kay Moises, isagawa ang plano ni Yahweh para sa Israel, hanguin sila mula sa mga Ehipcio, ilabas sila mula dito, dalhin sila sa Canaan, isang mataba at malawak na lupain, lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, sa lupaing ipinangako ni Yahweh kina Abraham.

Magtungo sa Faraon para ipaabot ang plano ng Diyos at magtungo sa mga Israelita para ipabatid na palalayain at tutubusin nila ni Yahweh, na aangkinin sila ni Yahweh bilang kanyang bayan asi Yahwe na ang kanilang magiging Diyos.

Ang magiging papel ni Moises, maging instrumento ni Yahweh sa paghango n’ya sa kanyang bayan mula sa kaalipinan at upang magkaroon sila ng sariling masagana at malawak na lupain. Kakatawanin si Yahweh at ang kanyang sambayanan sa pakikipagkompronta sa naghaharing uri at magsisilbing tagapaghatid ng mabuting balita ng pagliligtas sa bayan ni Yahweh.

Hukom 4.5….dito siya pinupuntahan ng mga tao upang makinig sa kanyang payo 6Ipinatawag nya si
Barac . . . . sinabi niya rito, “Ipinasasabi sa iyo ni Yahweh na pumili ka ng 10,000 kawal.

Magsilbing tagapagbigay ng mabuting payo ang tungkuling ginagampanan ni Deborah, sapagkat ang mga Israelita ay lito at naguguluhan, kailangan nila ng isang tao na may wastong pananaw sa buhay at ito ang gawain ni Deborah. Magtukoy ng mga tao para pakilusin para sa isang tiyak na trabaho o misyon ayon sa tagubilin ni Yahweh. Mag-ahita, mag organisa at magpakilos.

Isaias 6.8Narinig ko ang tinig ni Yahweh, “Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin?”

Humayo bilang mensahero ni Yahweh, magsilbing tagapagsalita ni Yahweh sa kanyang bayan,
magpaabot ng mga gusting mensahe ni Yahweh sa kanyang bayan.

Jeremas 1.5Pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa 7Sinusugo kita kaya’t
humayo ka, ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo 9…. “Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin 10 ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa’t mga kaharian, sila’y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag.

Itinalaga upang magsilbing propeta sa mga bansa, bumunot at manggiba, mangwasak at mangbangsak. Magtayo at magtanim.

Magsilbing tagapagsalita ni Yahweh, maglansag, magwasak at magbagsak ng di makatuwiran at di makatarungang sistemang panlinpunan. Magtayo ng makatuwiran at makatarungang sistema. Ito ang magiging pangunahing trabaho ni Jeremias. Medyo mahirap, pero ang hinihingi na pagkakataon.

Lukas 1.31Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Jesus
34….Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos.

Magsisilang ng Anak ng Diyos na magsisilbing kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, magiging ina ng taong lilingap sa mga dukha, aba, mga nagugutom.

Mateo 4.10….Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao.

Ang panawagan ni Jesus sa mga alagad, sumunod sa kanya upang makamalakaya ng mga tao.
Simple lang angkahulugan nito, tularan si Jesus, maging organisador ng mga tao at mag recruit para mapabilang sa mga pinaghaharian ni Yahweh.

Ang mga tinawag ni Yahweh ay may malinaw na gampanang gagawin, maaring ito at labas sa kanilang nakasanayan, ngunit tiyak meron silang gagawin. Tayong mga kabataan may ipinapagawa din si Jesus sa atin, may inaasahan sa atin ang Diyos sa gagawin sa isang sitwasyong kinakaharap ng ating organisasyon, ng ating iglesya at ng ating bayan.

Mag-organisa at magpakilos ng mga kabataan sa bawat tsapter, magpalahok sa mga gawain sa lahat ng antas. Konsolidahin ang hanay para mapakilos sa gagawing pagbabago o pagliligtas ng Diyos sa ating bayan.

Bilang mga mulat na mananampalataya, tungkulin nating itakwil at talikuran at wasakin at ibagsak ang di makatuwiran at di makatarungang sistema ng lipunan, itakwil at talikuran ang nepotismo. Magbuo at magtayo ng isang sambayanang iniiralan ng katuwiran at katarungan. Magsilbing instrumento ni Yahweh sa paghango sa sambayanang Pilipino mula sa umiiral sa mala kolonyal at mala pyudal na sistema ng lipunan.

Kailangang nating kumilos upang magkaroon ng kaganapan ang pangarap ng mahihirap gaya ng magsasaka, manggagawa at ibang sector ng lipunan. Magsisilbi tayong kinatawan ni Yahweh sa pakikipagtunggali at pakikipag komprontasyon sa mga kaaway ng kabutihan at tagapaghatid ng mabuting balita ng kaligtasan.

Inaasahan tayo ng Diyos na tumugon sa kanyang mga panawagan, inaasahan tayo ng Diyos ng isang depenidong Tugon sa kanyang pagtawag sa atin. Gaya ng mga taong tinukoy natin meron silang naging tugon sa tawag ng Diyos sa kanila.

Si Abraham, tinalukuran at nilisan nya ang comfort zone nya sa Haran, iniwan nya ang tirahan ng kanyang mga magulang at kamag-anak at tumalima sya sa utos sa kanya ni Yahweh at isinama pa ang kanyang buong sambahayan at ang kanyang kayamanan at iba pang mga tao na maaring makatulong sa kanyang misyon. Si Moises, bagamat sa una ay nag atubili ito, namrublema, nabahala at umayaw dahil marami syang mga dahilan, maraming syang kahinaang nakikita sa kanyang sarili, kasam na doon ang walang tiwala sa sarili, ngunit sa banding huli si Yahweh pa rin ang nanaig. Si Isaias, malakas ang kanyang inisyatiba, katunayan nagboluntaryo sya. Mababasa natin sa Isaias 6.8 ….. Sumagot ako, Narito po ako, ako ang isugo n’yo” Si Deborah hindi lang siya nagpakilos at nag ahita, sinamahan pa nya si Barac para makidigma, lumahok ito sa pagkilos. Magkapareho si Moises at Jeremias sa nagging tugon sa pagkatawag sa kanila ni Yahwe, bagamat sa banding huli ay sumunod din sila.

Si Maria, buong kapakumbabaang tumalima at tinanggap ang kahilingan ng Diyos na maging ina ng Anak ng Diyos na magsisilbing tagapagligtas ng sanlibutan. Si Simon, Andres at Mateo at walang inaksayang sandali, kagyat nilang tinalukuran ang kanilang mga hanapbuhay, si Santiago at Juan, iniwan ang kanilang magulang, sumama sila kay Jesus at naging mga organisador.

Iba-iba din ang pwede nating maging tugon sa panawagan sa atin ng Diyos. Maaring gaya ni Abraham, pwede nating isama ang lahat ng pwede nating isama para higit tayong maging epektibo sa paggmapan sa ating mga Gawain. Pwede rin tayong maki pag bargain muna sa Diyos, magsiguro talaga na hindi tayo pababayaan, pwedeng gaya ni Jeremias at Moises, nagrerekalmo pero sumusunod naman, pwede ngang mag iyakan muna tayo rito kung makakatulong bakit hindi. Pero gaya ni Debora at Maria, pwede rin tayong tumalima ng buong kapakumbabaan, kumilos at lumahok ng buong buhay at panahon. Sa pinaka mataas, mag full time gaya ng mga alagad, magpalit ng linya ng pangarap o gawain mismo, tatanggapin kayo ng kapatiran, ng iglesya at ng sambayanang Pilipino.

Sa isang kanta ni Gary Granda, may ganitong linya, hindi kakantahin, “kung mahal natin ang Diyos, ang dukha’t nagdarahop, ang api at hikahos, sa pangalan ni Jesus, kalingain na” Ano nga ba ang katuturan ng ating pananampalataya kung hindi tayo nahihimok na makidama sa kalagayan ng ating kapatiran, ng ating iglesya at ng ating bayan. Kung ating pananampalataya ay hindi tayo naiimpluwensyahan para kumilos at lumahok sa gagawing pagliligtas ng Diyos ano ang katuturan nito. Mga kapatid, mga kasama, subukan nating suriin ang ating pananampalataya sa liwanag at tanglaw ng Banal na Kasulatan, lat lingunin natin ang ating kalagayan, baka sakali may magawa pa tayo, bago maging huli at lahat, bago kumitid kay Cristo at malamig sa paglilingkod.

Gusto kong tapusin ang BTR na ito sa ganitong mga salita. Ito ay mula sa UMYF Covenant, ganito ang pagkakasulat:

We, of the nited Methodist Youth Fellowship in the Philippines, answer God’s call to be Christian community, a fellowship of worship, study and service, alert and responsive to God’s action in this age and to seeking love in Jesus Christ, to the end that:

. . . . in THRUTH , we may know ourselves as His own
. . . . in FAITH, we may be obedient to His will; and
. . . . in LOVE, we may fulfill His mission among all people.

Christ Above All. Kabataan, nakatalaga kay Cristo, tinawag upang maglingkod. Amen.

No comments: