Friday, August 8, 2008

Theological Education in many South East Asian countries is grounded on the Critical Asian Principles. How do you understand this fundamental cornerst

Salik ng isang mabuting edukasyon ay nakabatay sa konteksto ng buhay. Ano ang silbi ng edukasyong hindi naglalayong mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga tao, kaalamang magbibigay sa kanila ng sapat na armas para maging wasto ang pagtingin sa mga bagay bagay. Kung ang ating pananampalataya ay hindi naglalayong ugatin ang mga salik at dahilan kung bakit tayo mananampalataya ay hungkang at walang bisa, wala itong silbi. Mahalaga kung gayon na ang ating pananampalataya ay naghihimok sa atin upang makidama sa buhay at pakikibaka ng sambayanang Asyano, particular sa ating bayan. Nilalayon ng CPA na mai lugar ang ating pananampalataya sa konteksto ng ating karanasan bilang mga asyano, mayaman ang ating karanasan at kulturang iniluwal ng maraming pakikibaka laban sa mga mananakop, ito ay sa anyo ng komersyo, kultura o relihiyon sa particular. Hindi natin kailanman maipaghihiwalay ang ating religious experience sa iba pang larangan n gating buhay. Sapagkat ang relihiyon ay isa sa malakas na pwersa upang hubugin ang ating kamalayan bilang isang tao, at ito ang dahilan kung bakit nabuo ang CPA. Naniniwala ako na kung magiging seryoso tayo sa pagtupad sa mga prinsipyo ng CPA, maiiwasan natin na makabuo ng isang teolohiya na nakalutang sa hangin na anumang sandali ay tangayin ng hangin at itapon sa kawalan. Maiiwasan din nating maging banyaga sa ating sariling konteksto at higit sa lahat mapagyayaman natin ang ating kakanyahan. Sa isang banda, kailangan din natin itong bantayan sa panganib na maging sarado sa ibang pananaw mula sa kanluran, hindi rin natin maaring kalimutan na ang kasapatan o kabuuan ng isang wastong pananaw ay hindi sapat kung kakalimutan natin o isasara natin ito mula sa labas ng ating konteksto, sapagkat hindi rin natin pwedeng hatulan ang kanilang mga karanasan.

No comments: